Obchodné podmienky

Podmienkou nákupu v internetovom obchode Milan Janec - MILANO, IČO 48334855. na internetových stránkach www.oblekymilano.sk je akceptácia týchto Obchodných podmienok internetového obchodu Milan Janec-MILANO (ďalej len „Internetový obchod“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok (článok 8) a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky Predávajúceho k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí a vyslovene ich prijíma.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Predávajúci - Milan Janec-MILANO so sídlom Kysucké Nové Mesto, Murgašova 1105, PSČ 024 01, zapísaná v živnostenskom registri na Okresnom úrade Žilina, číslo živnostenského registra: 580-56782, identifikačné číslo 48334855, DIČ: 1026696737, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu  : 5077908706 / 0900, IBAN: SK04 0900 0000 0050 7790 8706, BIC SWIFT kód : GIBASKBX, e-mail: info@oblekymilano.sk, telefónne číslo +421 910 717 565 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora), zaoberajúci sa najmä výrobou a predajom textílií, textilných výrobkov, odevov, odevných doplnkov, odevných ozdôb a obuvi.

1.2. Prevádzkovateľ internetového obchodu vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na týchto internetových stránkach sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3. Tieto obchodné podmienky platia pre objednávanie a predaj Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy

1.4. Komunikácia s Kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.

1.5. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa budú spravovať právom platným v Slovenskej republike.

1.6. Na výkon dozoru a kontroly nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 010 01 Žilina, tel. č. 041/7632 130

1.7. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy: informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú pre Kupujúceho podrobne popísané prostredníctvom portálu Internetového obchodu priamo v priebehu objednávania Tovaru.

1.8. Údaj o možnostiach zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky: Pred dokončením objednávky má Kupujúci vždy možnosť vrátiť sa o krok späť a opraviť chybu vzniknutú pri realizácii objednávky, najmä upraviť množstvo objednávaného Tovaru či pridať ďalší výrobok. Celá objednávka bude následne automaticky aktualizovaná.

2. Definície pojmov

2.1. „Obchodné podmienky“ – sú tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový obchod (e-shop) Milan Janec-MILANO (www.oblekymilano.sk)

2.2. „Internetový obchod“ – je server na adrese www.oblekymilano.sk, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje nákup a predaj Tovaru Predávajúceho.

2.3. „Tovar“ – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na kúpu v Internetovom obchode, najmä textílie, textilné výrobky, odevy, odevné doplnky, odevné súčasti, odevné ozdoby a obuv. Každá hnuteľná vec je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a objednávacím číslom a je vyobrazená na fotografii. Táto fotografia je ilustračná, pričom platí, že najmä nezohľadňuje všetky farebné ani veľkostné varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. Pri každom Tovare je takisto uvedená jeho špecifikácia a úžitkové vlastnosti, prípadne aj farebné a veľkostné zhotovenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru. Informácia o dostupnosti Tovaru „skladom“ je len orientačná, pretože stav skladom dostupného Tovaru je priebežne aktualizovaný v nadväznosti na realizované predaje a informácie o dostupnosti, resp. nedostupnosti Tovaru skladom sa tak môžu v Internetovom obchode objaviť s určitým časovým oneskorením. V prípade skladovej nedostupnosti Tovaru, ohľadom ktorého bola uzavretá Kúpna zmluva, Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, objednávku odmietne. S výnimkou (i) odmietnutia objednávky Predávajúcim alebo (ii) vypredania zásob dodá Predávajúci Kupujúcemu Tovar v rozsahu drobných dodatkov či odchýlok, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky poslanej s objednávkou.

2.4. „Predávajúci“ – Milan Janec-MILANO so sídlom Kysucké Nové Mesto, Murgašova 1105, PSČ 024 01, telefónne číslo +421 910 717 565 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora), e-mail: info@oblekymilano.sk

2.5. „Kupujúci“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí s predávajúcim Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúcim môže byť Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

2.6. „Podnikateľ“ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

2.7. „Spotrebiteľ“ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.8. „Kúpna zmluva“ – zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Predmetu predaja za Kúpnu cenu. Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl.. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

2.9. „Spotrebiteľská zmluva“ - Kúpna zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

2.10 „Predmet predaja“ – Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.

2.11 „Kúpna cena“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj Tovaru a ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu pri Tovare, a to vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

2.12 „Náklady na odoslanie“ – peňažná suma, ktorá je odplatou za odoslanie Tovaru (doprava, poštovné, balné, dodanie a iné náklady a poplatky) do Miesta určenia, vo výške uvedenej v aktuálnom sadzobníku Nákladov na odoslanie. V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie Kupujúci náklady za vrátenie Tovaru.

2.13. „Celková cena Tovaru“ – súčet Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie.

2.14. „Miesto určenia“ – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kam má Predávajúci odoslať Predmet predaja.

3. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3.1. Objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kupujúci je Predávajúcim o prijatí objednávky automaticky informovaný elektronickou poštou. Táto informácia o prijatí objednávky je akceptáciou návrhu Kúpnej zmluvy. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné aj vtedy, keď Kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu alebo ju zadá v chybnom formáte. Predávajúci je v závislosti od charakteru obchodu oprávnený žiadať Kupujúceho o potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne. Ak v takom prípade Kupujúci objednávku požadovaným spôsobom nepotvrdí v stanovenom termíne, považuje sa objednávka za neplatnú a Kúpna zmluva za neuzatvorenú.

3.2. Kúpna zmluva je, s ďalej uvedenou výnimkou, uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, druh Tovaru, konfekčnú veľkosť Tovaru, materiálový variant Tovaru, Miesto určenia, Kúpnu cenu Tovaru, Celkovú cenu Tovaru, spôsob platby a súhlas s Obchodnými podmienkami, odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom internetových stránok www.oblekymilano.sk a odoslanou informáciou Predávajúceho o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť Celkovú cenu Tovaru.

3.3. Ak zákon neustanovuje inak, platí, že ak vyjde po uzavretí Kúpnej zmluvy najavo, že dodanie Predmetu predaja nie je možné, pretože Predmet predaja neexistuje a nie je možné ho zaopatriť, alebo dodanie Predmetu predaja síce je možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď Predmet predaja nie je skladom, takže poskytnutie plnenia je pre Predávajúceho nevýhodné, pretože náklady na jeho poskytnutie nezodpovedajú hodnote protiplnenia, ktoré má Predávajúci obdŕžať, alebo plnenie nie je možné poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

4. Dodacie podmienky

4.1. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá Predmet predaja dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho.

4.2. Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať, s výnimkou uvedenou v bode 4.4.. Ak Kupujúci riadne dodaný Predmet predaja neprevezme, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na odoslanie.

4.3. Predávajúci môže dodať Predmet predaja Kupujúcemu najneskôr do šiestich týždňov od uzatvorenia Kúpnej zmluvy a v prípade, keď je alebo má byť Kúpna cena alebo záloha zaplatená vopred, do šiestich týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny alebo zaplatenia zálohy. Presný termín dodania v rámci tejto lehoty oznámi Kupujúcemu Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho, a to telefonicky alebo e-mailom.

4.4. Kupujúci je pri prevzatí Predmetu predaja od dopravcu vykonávajúceho prepravu Predmetu predaja na Miesto určenia povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja, pričom ak pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nemusí zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný Predávajúceho bezodkladne informovať o dôvodoch, pre ktoré Predmet predaja neprevzal. V prípade prevzatia takej zásielky je nutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci oprávnene odmietol prevzatie Predmetu predaja. Ak zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje nijaké znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, avšak po prevzatí zásielky Kupujúci kontrolou Predmetu predaja zistí, že Predmet predaja je poškodený a toto poškodenie mohlo byť spôsobené pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak zodpovedá za škodu, ktorá Predávajúcemu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V ďalšom sa nároky Kupujúceho riešia v reklamačnom konaní.

5. Prechod nebezpečenstva škody na Predmete predaja a prechod vlastníckeho práva k Predmetu predaja, výhrada vlastníctva

5.1. Nebezpečenstvo škody na Predmete predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim. Ak má Kupujúci prevziať vec od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody okamihom, kedy mohol s vecou nakladať, nie však skôr než v dobe určenej ako čas plnenia.

5.2. Vlastnícke právo k Predmetu predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim alebo v okamihu úplného zaplatenia Kúpnej Celkovej ceny Tovaru, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.

6. Kúpna cena, Náklady na odoslanie, Celková cena Tovaru, platobné podmienky a zľavy

6.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie (podľa aktuálneho sadzobníka), a to buď platbou vopred (platobnou kartou, prevodom na bankový účet) alebo platbou pri prevzatí Predmetu predaja (na dobierku). Kupujúci si volí spôsob platenia Kúpnej ceny pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Ak zákon neustanovuje inak, Predávajúci si však vyhradzuje právo odmietnuť bez zbytočného odkladu objednávku v prípade, keď je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie Kúpnej ceny alebo zálohy na Kúpnu cenu vopred, a to hlavne v prípade, že Predmet predaja tvorí väčšie množstvo Tovaru alebo Tovar vyššej hodnoty, pričom Kupujúci uviedol ako spôsob platenia platbu pri prevzatí Predmetu predaja a neakceptoval požiadavku Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny platbou vopred. . Náklady na odoslanie sú splatné spolu s Kúpnou cenou a rovnakým spôsobom. Kupujúci dostane daňový doklad s vyúčtovaním Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie spolu s Predmetom predaja. Pred odoslaním objednávky bude Kupujúci prostredníctvom portálu Internetového obchodu oboznámený s kompletnou špecifikáciou sumy Celkovej ceny Tovaru, a to Kúpnej ceny, vrátane uvedenia najmä ceny Tovaru, DPH, ceny vrátane DPH, ako aj nákladov na odoslanie, vrátane všetkých poplatkov, nákladov na dopravu či akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu potvrdzuje, že bol s kompletnou špecifikáciou Celkovej ceny Tovaru oboznámený.

6.2. Ak Kupujúci platí Kúpnu cenu, resp. zálohu na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie vopred, uskutoční Kupujúci platbu platobnou kartou. Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie sa považujú za zaplatené v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Ak Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie nie sú zaplatené do 14 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená Kúpna zmluva, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Pri dohodnutom spôsobe platby Kúpnej ceny, resp. zálohy na Kúpnu cenu a Nákladov na odoslanie vopred, bude Predmet predaja dodaný až po tom, čo sú Kúpna cena, resp. záloha na Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie Kupujúcim v plnej výške zaplatené.

6.3. Ak sa Kúpna cena a Náklady na odoslanie platia pri prevzatí Predmetu predaja, je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu a Náklady na odoslanie v hotovosti alebo platobnou kartou (ak je dopravca vybavený zariadením na prijímanie platieb platobnou kartou) dopravcovi zabezpečujúcemu prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu a/alebo Náklady na odoslanie pri prevzatí Predmetu predaja, môže Predávajúci alebo dopravca zabezpečujúci prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho odmietnuť vydať Predmet predaja Kupujúcemu a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu Náklady na odoslanie vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, kedy mu Predmet predaja nebol vydaný z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny a/alebo Nákladov na odoslanie.

6.4. Predávajúci môže pri predaji Tovaru ponúkať Tovar za nižšiu cenu než je cena, za ktorú sa Tovar bežne ponúka. Predávajúci môže ďalej ponúkať za nižšiu ako bežnú cenu iba Tovar určitých parametrov, veľkostí, farieb alebo úžitkových vlastností. Pri Tovare, na ktorý sa poskytuje zľava, je výslovne uvedená cena Tovaru pred zľavou a cena Tovaru po zľave. Predávajúci dodáva Tovar za nižšiu cenu iba do vypredania skladových zásob tohto Tovaru. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Predmet predaja nemožno dodať za nižšiu cenu, lebo došlo k vypredaniu skladových zásob, je Predávajúci povinný túto skutočnosť Kupujúcemu oznámiť, pričom ak Kupujúci nemá záujem o dodanie Predmetu predaja za bežnú cenu, majú Kupujúci aj Predávajúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho nesie Kupujúci náklady za navrátenie Predmetu predaja.

6.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho vráti Predávajúci Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré Predávajúci od Kupujúceho na základe zmluvy prijal, prípadne znížené o adekvátnu sumu zodpovedajúcu opotrebeniu Tovaru.

7. Používanie a údržba Tovaru

7.1. Pri výbere Tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám používateľa Tovaru. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob údržby Tovaru. Iba Tovar dobre zvolený z funkčného, sortimentového a veľkostného hľadiska je predpokladom na naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia Tovaru.

7.2. Ak je spôsob používania Predmetu predaja stanovený v návode na používanie, je Kupujúci povinný zoznámiť sa s týmto návodom skôr, ako začne Predmet predaja používať.

7.3. Po celý čas používania zakúpeného Tovaru je nutné venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Predovšetkým je nutné zvážiť všetky faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel. Vplyv prostredia a okolnosti používania, ktoré môžu znižovať životnosť Tovaru, pričom Predávajúci za ne nemôže niesť zodpovednosť (napr. používanie nevhodných deodorantov, nadmerná potivosť, nadmerné trenie odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií používateľa, kontakt Tovaru s predmetmi s ostrými hranami, ako sú hodinky, tašky, kľúče, ťažké predmety vo vreckách a pod.), rovnako ako nevhodne zvolená veľkosť Tovaru, nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Takisto vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

7.4. Ďalšou podmienkou nutnou na zachovanie dobrého stavu Predmetu predaja a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Životnosť Tovaru a odevných súčastí je ovplyvnená spôsobom ich používania a údržby. Pri údržbe Tovaru treba dodržiavať vhodné postupy v zhode so symbolmi uvedenými na vnútornej etikete Tovaru. Pri intenzívnom či nevhodnom používaní alebo nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť Predmetu predaja dosiahnuť záručnú dobu a môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu Predmetu predaja bežným opotrebovaním (ako napr. častým nosením, praním, sušením a žehlením).

7.5. Za chybu Predmetu predaja nemožno považovať zmenu (vlastnosti) Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu Kupujúceho alebo tretej osoby

8. Zodpovednosť za vady, záruka - reklamačný poriadok

8.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí Predmetu predaja, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka ak je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa ak je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.

8.2. Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatí Predmetu predaja, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po prevzatí Predmetu predaja.Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľom

8.3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Predmet predaja je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že Predmet predaja má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, opisované Predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé. Ak Predmet predaja pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu Predmet predaja uviedol do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Predmetu predaja, alebo jeho opravou, prípadne aby Predávajúci poskytol Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny; v prípade podstatného porušenia zmluvy má Kupujúci tiež právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Predmetu predaja o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil, prípadne aj ak sa jedná o vadu, ktorú Kupujúci musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Predmetu predaja, sa považuje za rozpor jestvujúci už pri jeho prevzatí Kupujúcim, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

8.4. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov, ak nie je Predávajúcim na Tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci riadne prevzal dodaný Predmet predaja. Plynutie záručnej doby sa zastaví od okamihu uplatnenia reklamácie do termínu, kedy bol Kupujúci povinný Predmet predaja prevziať po vybavení reklamácie. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného Predmetu predaja, začne záručná doba plynúť odznova, a to od prevzatia nového Tovaru. Pri výmene vadnej súčasti sa nová záručná doba vzťahuje iba na vymenenú súčasť Predmetu predaja.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nárok vyplývajúci zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu predaja ( ďalej len „reklamácia“ ) podľa § 622 a 623 ObčZ. Podľa §622 ObčZ., ak Predmet predaja má vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Predmetu predaja, alebo ak sa vada týka len súčasti Predmetu predaja, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Predmetu predaja alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Predmet predaja za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Podľa § 623 ObčZ., ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Predmet predaja mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má Kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, no Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Predmet predaja riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Predmetu predaja.

8.6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Predmetu predaja, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.7. V prípade uplatnenia práva na odstránenie vady opravou Predmetu predaja, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobku. Ak nebola reklamácia vybavená opravou Predmetu predaja v lehote do 30 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu Predmetu predaja za nový bezvadný alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké právo má Kupujúci, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád Predmet predaja riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dva razy odstraňovaná, vyskytne opätovne. Väčším počtom vád trpí Predmet predaja vtedy, keď v čase uplatnenia reklamácie má súčasne najmenej tri rôzne (z rôznych príčin vzniknuté) odstrániteľné vady.

8.8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Zodpovednosť za vady vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý je Podnikateľom

8.9. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu predaja, teda zaväzuje sa, že Predmet predaja bude počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa dodania Predmetu predaja.

8.10. V ostatnom upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, predovšetkým potom nároky Kupujúceho z vád Predmetu predaja, ustanovenie § 422 a nasl. ObchZ Lehota 30 kalendárnych dní na vybavenie reklamácie podľa ustanovenia ods. 8.7. Obchodných podmienok sa považuje za primeranú dodatočnú lehotu na plnenie v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. ObchZ Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z Kúpnej ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy až po uplynutí tejto lehoty.

Spoločné ustanovenia

8.11. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese kontaktného miesta, na adrese sídla Predávajúceho alebo v značkovej predajni Predávajúceho v Slovenskej republike na adrese uvedenej na www.oblekymilano.sk. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie spolu s pokračujúcim používaním Predmetu predaja môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie Predmetu predaja a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

8.12. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, Predmet predaja, dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja a označí reklamovanú vadu Predmetu predaja. Kupujúci k reklamácii doloží doklad osvedčujúci dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja, prípadne záručný list, ak bol vystavený a samotný Predmet predaja v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Nedoložením dokladu osvedčujúceho dátum a miesto prevzatia Predmetu predaja sa Kupujúci vystavuje riziku nepreukázania včasnosti reklamácie a oprávnenosti svojho nároku.

8.13. Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, keď uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, a po vybavení reklamácie tiež vystaví potvrdenie o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o vykonaní prípadnej opravy a o dobe reklamačného konania.

8.14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, na zánik životnosti výrobku v dôsledku nadmerného používania nad rámec predpokladaného použitia či účelovosti výrobku, ako aj v dôsledku nevhodnej údržby a používania v rozpore so stanoveným účelom. Na vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z Kúpnej ceny, nemožno reklamáciu uplatniť.

8.15. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností Tovaru, z neodborného používania Predmetu predaja alebo nesprávnej manipulácie s Predmetom predaja Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

8.16. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Predmet predaja odoslať Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, alebo v prípade ak uvedie Kupujúci pri uplatnení reklamácie inú adresu, tak na túto adresu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. Kupujúci je povinný po vybavení reklamácie Predmet predaja prevziať. Ak je Kupujúci s prevzatím Predmetu predaja v omeškaní, potom je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady súvisiace s uskladnením Predmetu predaja, a to v paušálnej sume 3,50 EUR za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa, kedy mu bolo vybavenie reklamácie oznámené, a ak nebolo možné Kupujúcemu vybavenie reklamácie oznámiť, potom odo dňa, kedy uplynula lehota na vybavenie reklamácie, je Predávajúci oprávnený a zmocnený v mene Kupujúceho zabezpečiť likvidáciu Predmetu predaja.

8.17. Ak Kupujúci, ktorý je v omeškaní s prevzatím Predmetu predaja, požaduje jeho opätovné odoslanie, potom je Predávajúci povinný odoslať Predmet predaja Kupujúcemu iba s podmienkou, že mu Kupujúci vopred uhradí všetky náklady súvisiace s týmto odoslaním.

8.18. Informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií uvedené v týchto ustanoveniach platia primerane aj pre podané sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov – ak kupujúcim je Spotrebiteľ

9.1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie Predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

10. Odstúpenie Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy

Predávajúci Milan Janec-MILANO so sídlom Kysucké Nové Mesto, Murgašova 1105, PSČ 024 01, týmto informuje Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, o jeho práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy a o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva:

10.1. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia Predmetu predaja.

Predmet predaja sa pre tento účel považuje za prevzatý okamihom, ak Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný Tovar, alebo ak sa

a) Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.2. Kupujúci , ktorý je Spotrebiteľom však nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola dodávka Tovaru upraveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.

10.3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúci oznámi Predávajúcemu písomne listom na adresu sídla predávajúceho Milan Janec - MILANO, Murgašova 1105, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo e-mailom na adresu info@oblekymilano.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý na tento účel poskytuje Predávajúci Kupujúcemu na internetových stránkach www.oblekymilano.sk.

10.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou a s dokladom o predaji. Vrátenie Predmetu predaja zabezpečuje Kupujúci jeho odoslaním poštou na adresu sídla predávajúceho Milan Janec-MILANO, Murgašova 1105, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Predmet predaja odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže Predmet predaja taktiež odovzdať Predávajúcemu na adrese prevádzky Predávajúceho.

10.5. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať všetky náklady súvisiace s vrátením Predmetu predaja Predávajúcemu a taktiež aj náklady na vrátenie Predmetu predaja, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať zásielku na účet Predávajúceho.

10.6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Nákladov na odoslanie, a to rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe, teda na účet, z ktorého sa realizovala platba platobnou kartou, alebo poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ktorý je drahší ako ponúka Predávajúci. Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť Kúpnu cenu aj v hotovosti v prípade, že je Predmet predaja vrátený jeho odovzdaním v prevádzke Predávajúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu Kupujúci Predmet predaja doručí, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Predmetu predaja späť Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Predmetu predaja, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Predmetom predaja iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti Predmetu predaja. Ak zákon neustanovuje inak, v prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného Predmetu predaja alebo v prípade, ak má Predávajúci pohľadávky voči Kupujúcemu, bude vracaná Kúpna cena primerane znížená (zápočet sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vracaného poškodeného alebo nekompletného Predmetu predaja, resp. zápočet pohľadávky Predávajúceho).

11. Poučenie Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, o právach pri spracúvaní osobných údajov

11.1. Predávajúci, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len zákon o OOÚ ) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 (GDPR). Predávajúci týmto poučením plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu. Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom, ktorý je pre tento účel dotknutou osobou, podľa zákona o OOÚ. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná o tejto skutočnosti Predávajúceho informovať. Predávajúci spracúva osobné údaje získané od Kupujúceho, ktoré sú potrebné pre účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy. Za správnosť, presnosť a pravdivosť údajov, ktoré Kupujúci Predávajúcemu poskytol je zodpovedný Kupujúci.Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, najmä spracovanie, vybavenie a potvrdenie objednávky, inkaso pohľadávok Kúpnej ceny a Nákladov na odoslanie Predmetu predaja, na účely vybavenia reklamácií a sťažností Kupujúceho týkajúcich sa práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. Právnym základom spracúvania je Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Tieto údaje Predávajúci uchováva po dobu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie posledného z možných práv zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely stanovené osobitnými predpismi, najmä v oblasti daní, účtovníctva, archivácie. Právnym základom spracúvania sú osobitné predpisy, najmä zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach. Tieto údaje Predávajúci uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely ochrany svojich práv v správnom, civilnom, príp. trestnom konaní. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Predávajúceho. Tieto údaje Predávajúci uchováva po dobu 5 rokov od dodania Predmetu predaja Kupujúcemu.Predávajúci spracúva osobné údaje o Kupujúcom na účely predchádzania hackerským útokom. Právnym základom je oprávnený záujem Predávajúceho, a to zaistenie informačnej bezpečnosti, zabránenie neoprávneným prístupom a ochrana pred hackerskými útokmi. Tieto údaje Predávajúci uchováva po celú dobu, po ktorú spracúva osobné údaje o Kupujúcom na iný účel na základe iného právneho základu.Medzi spracúvané údaje patria osobné údaje v rozsahu údajov v objednávkovom formulári, dáta o objednávke a informácie o doprave, dodaní Predmetu plnenia a o platbe.

11.2. Ak má Predávajúci v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel, je povinný pred ďalším spracúvaním osobných údajov poskytnúť Kupujúcemu informácie o inom účele, právnom základe a dobe uchovávania osobných údajov, a pre prípad, že zákon požaduje súhlas Kupujúceho so spracúvaním, tak si tento súhlas vyžiadať od Kupujúceho. Osobným údajom sa rozumie údaj týkajúci sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

11.3. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje ktoré sa ho týkajú. Ak Predávajúci osobné údaje spracúva, má Kupujúci právo získať prístup k týmto osobným údajom a má právo požadovať informácie o účele spracúvania osobných údajov, informácie o rozsahu a kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe uchovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov. Kupujúci má ďalej právo žiadať opravu alebo výmaz osobných údajov, ak nie sú presné, resp. ak pominul účel ich spracúvania.

11.4. Kupujúci má právo získať od Predávajúceho osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu. Toto právo by sa malo uplatniť v prípade, keď subjekt údajov poskytol osobné údaje na základe svojho súhlasu, alebo pokiaľ je spracovanie potrebné za účelom plnenia zmluvy. Predávajúci na základe žiadosti Kupujúceho poskytne Kupujúcemu tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

11.5. Ak sa Kupujúci domnieva, že je spracúvanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený požadovať obmedzenie spracúvania, vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa Kupujúci domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jeho osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk)

11.6. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

- na korešpondenčnej adrese Predávajúceho: Milan Janec-MILANO, Murgašova 1105, Kysucké Nové Mesto, PSČ 024 01

- na telefónnom čísle: +421 910 717 565 (hovorné sa účtuje podľa cenníka príslušného operátora),

- na e-mailovej adrese: info@oblekymilano.sk

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak z Kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj telefonicky alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná Kupujúcemu na adresu uvedenú Kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

12.2. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia Kúpnej zmluvy vrátane Obchodných podmienok, a to v elektronickej forme, v trvaní štyroch rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho poskytne Predávajúci Kupujúcemu v rámci uvedenej lehoty znenie Kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok.

12.3. Tieto Obchodné podmienky obsahujú aj informácie Predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, určené Kupujúcemu ktorý je Spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

12.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2020 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky, vrátane Nákladov na odoslanie, bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2018 - 2024 oblekymilano.sk

Autorské práva sú vyhradené.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
X