Osobné údaje
Vážený zákazník,

dovoľte nám informovať Vás o tom, ako v spoločnosti Milan Janec-MILANO spracovávame Vaše osobné údaje. Zmyslom Informačného memoranda je poskytnúť Vám informácie hlavne o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ Milan Janec-MILANO, IČO:48334855, so sídlom na adrese Murgašova 1105, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zapísana v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Žiline, číslo živnostenského registra: 580-56782 („ďalej len Milan Janec-MILANO“), ktorý je prevádzkovateľom značkovej prevádzky (ďalej len „značková predajňa Milan Janec-MILANO“) a internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“) na internetových stránkach www.oblekymilano.sk, je ako správca osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje

Spoločnosť Milan Janec-MILANO získava osobné údaje zákazníkov v rozsahu objednávkového formulára a registračného formulára do MILANO klubu, dostupného buď on-line na internetových stránkach spoločnosti Milan Janec-MILANO, alebo v tlačenej podobe prihlášky do MILANO klubu, dostupnej v značkovej predajni Milan Janec-MILANO.

2. Oprávnenie spoločnosti Milan Janec-MILANO k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť Milan Janec-MILANO je oprávnená spracovávať osobné údaje z titulu udeleného súhlasu s cieľom zaistiť riadne fungovanie MILANO klubu, z titulu uzatvorenej zmluvy s cieľom plniť práva a povinnosti spoločnosti Milan Janec-MILANO voči zákazníkom (ako napríklad dáta o objednávkach, nákupoch a informácie o platbách) a oprávnených záujmoch spoločnosti Milan Janec-MILANO (ako napríklad spracovanie osobných údajov na štatistické účely, informovanie zákazníkov o aktivitách spoločnosti Milan Janec-MILANO, záznamy pohybov na internetových stránkach spoločnosti Milan Janec-MILANO (tzv. cookies), predchádzanie hackerských útokov a pod.), a to počas doby trvania členstva v MILANO klube a po ukončení členstva na dobu nevyhnutnú s cieľom ochrániť oprávnené záujmy správcu a na vysporiadanie vzťahov z ukončenia členstva (archivácia atď.) Spoločnosť Milan Janec-MILANO je tiež oprávnená spracovávať osobné údaje z titulu plnenia právnej povinnosti s cieľom splniť povinnosti uložené spoločnosti Milan Janec-MILANO verejnoprávnymi predpismi.

Spoločnosť Milan Janec-MILANO je ďalej oprávnená spracovávať osobné údaje na základe udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Milan Janec-MILANO je oprávnená osobné údaje spracovávať na účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú realizácia marketingových aktivít, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík týkajúcich sa nákupného správania a posielanie obchodných oznámení či pozvánok na akcie poriadané spoločnosťou Milan Janec-MILANO. Analýzy vzťahujúce sa k nákupnému správaniu a správaniu v rámci MILANO klubu spočívajú predovšetkým vo vyhodnocovaní zákazníckych dát s cieľom vhodného prispôsobenia ponuky produktov a skvalitnenia poskytovaných služieb, a to vrátane profilovania. Profilovaním rozumieme spracovanie osobných údajov v podobe hodnotenia niektorých osobných aspektov, ako napríklad osobných preferencií, záujmov a nákupného správania. Využitie tohto postupu umožňuje spoločnosti Milan Janec-MILANO efektívne komunikovať so zákazníkmi, hlavne oslovovať ich s ponukou tovarov a služieb, ktoré ich naozaj zaujímajú.

Na základe udeleného súhlasu je ďalej spoločnosť Milan Janec-MILANO oprávnená vykonávať automatizované spracovanie osobných údajov (teda bez akéhokoľvek zásahu človeka – na spracovanie sa využívajú výhradne automatické prostriedky), pričom takéto automatizované spracovanie môže mať vplyv na ponuky a/alebo benefity určené pre konkrétneho zákazníka. Takéto automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov marketingového spracovania osobných údajov, hlavne pri cielení zvláštnych ponúk a výhod zákazníkom. V dôsledku toho môžu jednotliví členovia MILANO klubu obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky alebo výhody môžu byť dostupné iba vybraným zákazníkom.

Záujemcovia o členstvo vo vernostnom programe MILANO klub a členovia MILANO klubu nemajú povinnosť svoje osobné údaje spoločnosti Milan Janec-MILANO poskytnúť. V takom prípade je však spoločnosť Milan Janec-MILANO oprávnená nezaregistrovať záujemcu do MILANO klubu, resp. členstvo vo vernostnom programe zrušiť. Spoločnosť Milan Janec-MILANO je oprávnená zrušiť členstvo vo vernostnom programe i v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Uvedeným postupom nie je zákazníkom žiadnym spôsobom odopretá možnosť nakupovať tovar a využívať služby spoločnosti Milan Janec-MILANO.

3. Predávanie osobných údajov

Spoločnosť Milan Janec-MILANO môže osobné údaje predávať tretím stranám za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ je predanie nevyhnutné na zaistenie riadneho fungovania MILANO klubu, spoločnostiam skupiny MILANO alebo ďalším osobám za podmienok udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Na základe poverenia spoločnosťou Milan Janec-MILANO môžu byť osobné údaje spracované spracovateľmi v Slovenskej Republike i v zahraničí, a to v rozsahu nevyhnutnom pre stanovený účel spracovania. Spracovateľmi podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú hlavne osoby poverené správou databázy osobných údajov alebo zaistením jej technického riešenia, ďalej marketingové agentúry, prevádzkovatelia call centier a poskytovatelia poštových a doručovacích služieb. Zoznam spracovateľov, ktorým spoločnosť Milan Janec-MILANO aktuálne sprístupňuje osobné údaje na ďalšie spracovanie, je k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti Milan Janec-MILANO.

4. Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z dňa 29.novembra 2017 máte právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania a ich kategórií, vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe spracovania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov.

Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Milan Janec-MILANO svoje osobné údaje, má tiež právo:

a) požadovať od spoločnosti Milan Janec-MILANO prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania;

b) na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, ak je to technicky uskutočniteľné;

c) ak sú osobné údaje predávané do tretej krajiny, byť o tomto informovaný/á, ako aj o vhodných bezpečnostných zárukách, ktoré sa vzťahujú na predávanie;

Na Vašu žiadosť Vám tieto informácie poskytneme bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.

d) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo anonymizované, pokiaľ neexistuje žiadny iný́ právny dôvod na ich spracovanie;

Odvolať súhlas je možné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Milan Janec-MILANO, na e-mailovej adrese info@oblekymilano.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: Milan Janec-MILANO, Murgašová 1105, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská Republika.

Každý zákazník, ktorý poskytol spoločnosti Milan Janec-MILANO svoje osobné údaje, má ďalej právo:

e) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov z titulu oprávneného záujmu a plneniu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

f)vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Uvedené práva môžu zákazníci uplatňovať elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Milan Janec-MILANO, na e-mailovej adrese info@oblekymilano.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: Milan Janec-MILANO, Murgašová 1105, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská Republika.

Prijímanie elektronických obchodných oznámení je možné zrušiť prostredníctvom odkazu obsiahnutého v každom jednotlivom obchodnom oznámení.

Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán verejnej správy, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

Zoznam spracovateľov

Milan Janec-MILANO, IČO: 48334855 - správa databázy zákazníkov

© 2018 - 2023 oblekymilano.sk

Autorské práva sú vyhradené.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
X